Ekonometrija
(S180B188)

Žinos ir gebės atlikti mikro ir makro reiškinių ekonometrinę analizę, analitiškai mąstys ir kritiškai vertins sudarydamas ir panaudodamas ekonometrinius modelius, mokės atlikti ekonominio, finansinio ar kt. reiškinio ekonometrinę analizę naudojant principą: hipotezė --> modelio formavimas --> duomenų rinkimas --> skaičiavimai --> išvadų rengimas --> išvadų ir modelio parametrų panaudojimas analizei bei interpretacijai.
Šis kursas yra skirtas trečio kurso Ekonomikos bakalaurą studijuojantiems studentams. Šiuo dalyku yra siekiama supažindinti su ekonometrijos mokslu ir išmokyti taikyti ekonometrijos principus formuluojant ir realizuojant tikro ir makroekonometrinius modelius. Suteikiamos žinios apie pagrindines ekonometrijos koncepcijas ir principus. Studentai įgyja ne tik analitinio mastymo bet ir kritinio mastymo patirties, reikalingos ekonometrinių modelių formulavimui ir panaudojimui. Pritaikydami ekonometrinės analizės ir statistikos žinias, studentai išmoksta analizuoti ir vertinti ekonominius ir finansinius reiškinius. Kursas pradedamas nuo įvado į ekonometriją (ekonometrijos mokslo apibrėžimas, ekonometrijos svarba ekonomikos studijose, ekonometrinio modelio formavimo etapai, tipinių ekonometrinių funkcijų taikymas ekonominių reiškinių analizei) toliau kurso metu pristatomi įvairūs regresiniai modeliai (paprastas tiesinis, netiesiniai, standartizuotų kintamųjų, daugialypis tiesinis, kokybinių veiksnių, logistinis regresijos modeliai), atliekam paklaidų, modelio įverčių sąveikos, kintamųjų priklausomybės, dviejų regresijos modelių koeficientų lygybės, autokoreliacijos, heteroskadastiškumo, multikolinearumo analizė. Kursas baigiamas pristatant regresijos modeliu taikomus laiko eilutėms ir paneliniams duomenims. Kurso metu skaičiavimai atliekami naudojant SPSS ir Gretl programas.