Inovacijų ekonomika (S. Skunčikienė)
(S180M105)

 Ši paskaita reikalauja įsirašymo rakto

Inovacijų ekonomikos dalykas
yra skirtas II pakopos studijų studentams. Studijuodami šį dalyką studentai
supras ir gebės paaiškinti inovacijų ekonomikos sampratą; gebės apibūdinti ir
paaiškinti mokslininkų sukurtą inovacijų tipologiją bei inovacijų ekonomikos
teorijas, jų sistemą ir klasifikacijas; įsisavins inovacijų ekonomikos
metodologinius pagrindus ir gebės juos praktiškai taikyti sprendžiant problemas
šalies ūkyje; žinos ir gebės analizuoti inovacijų ir jų veiksnių matavimo
rodiklius; suvoks inovacijų teorijos plėtojimo svarbą globalizacijos ir rinkų
internacionalizacijos bei informacinės visuomenės plėtros sąlygomis; gebės
susieti ir paaiškinti inovacijų ir šalies ūkio konkurencingumo rodiklius;
supras inovacijų plėtojimo ir regionalizacijos politikos svarbą Lietuvoje ir
ES.
Šis studijų dalykas padės formuoti ir plėtoti studentų tarptautinę mokslinę
kompetenciją studijuojant dalykinę literatūrą užsienio kalba.
Studijuodami šį dalyką magistrantai gebės pasinaudoti mokslinių tyrimų
žiniomis, įgis tiriamojo darbo patirties bei sisteminio ir strateginio mąstymo
įgūdžių savarankiškai profesinei veiklai ir moksliniam tiriamajam darbui.
Dalyko turinys ir mokymo(si) metodai padės ugdyti bendravimo, problemų
sprendimo, argumentavimo, iniciatyvumo, kritiškumo, analizės, vertinimo,
gebėjimus.

Ši paskaita reikalauja įsirašymo rakto