• Makroekonomikos įvadas . BVP ir kiti makroekonomikos rodikliai. Bendroji paklaus ir bendroji pasiūla. Makroekonomikos pusiausvyra ir nukrypimai nuo jos. Fiskalinė politika. Pinigų teorija. Monetarinė politika. Nedarbas, jo rūšys, ekonominiai ir socialiniai nedarbo kaštai, Okuno dėsnis...

 • Laba diena, mieli pirmakursiai, pradėsime įvadą į ekonomikos studijas, kurio metu turėsite galimybę: 

   

  • susipažinti su pagrindinėmis ekonominėmis kategorijomis, svarbiausiais ekonomisto veiklos aspektais ir įgysite žinių bei gebėjimų, kurie būtini pagrindinėms ekonomisto kompetencijoms formuoti.
  • Sužinosite apie ekonomikos studijų programos turinį ir ekonomisto veiklos specifiką. 

  • Aptarti pagrindines ekonomines ir vadybines teorijas, paradigminius pokyčius ekonomikos moksle, ekonominių procesų vyksmą bei kryptingumą.
  • Suprasti ir paaiškinti ekonominius reiškinius, įvertinti ekonomikos ir verslo sąveiką. 
  • Nagrinėti ekonominių problemų priežastis, jas lemiančius veiksnius ir passireiškimo aplinkybes.

   

  Studijos skirtos įgyti žinių, kurios padėtų suvokti verslo įmonės arba organizacijos ekonominį vientisumą ir socialinį-ekonominį jų veiklos kontekstą bei ugdyti studentų gebėjimus vertinti verslo veiksnius ir aplinką.

   

  Taigi, šios knygos paskirtis – supažindinti su ekonomikos mokslo žiniomis ir verslo praktika, suvokti verslo ir ekonomikos sąveiką, suteikti žinių, kurios padėtų ekonomistams ugdyti kritinį mąstymą, konceptualizuoti tikrovę ir vertinti aplinką, kurioje veikiama ir kurioje priimami sprendimai.

   

   

 • Tik žinodami mokslo vystymosi istoriją, galime numatyti kur link šis mokslas vystysis ateityje.
 • Projektas - geros idėjos įgyvendinimo planas.Parašyti projektą yra lengva, bet parašyti gerą projektą - sunku.

 • Projektas - geros idėjos įgyvendinimo planas.Parašyti projektą yra lengva,bet parašyti gerą projektą - sunku.


 • Makroekonomikos kursas ištęstinių studijų studentams.

 • Inovacijų ekonomikos dalykas
  yra skirtas II pakopos studijų studentams. Studijuodami šį dalyką studentai
  supras ir gebės paaiškinti inovacijų ekonomikos sampratą; gebės apibūdinti ir
  paaiškinti mokslininkų sukurtą inovacijų tipologiją bei inovacijų ekonomikos
  teorijas, jų sistemą ir klasifikacijas; įsisavins inovacijų ekonomikos
  metodologinius pagrindus ir gebės juos praktiškai taikyti sprendžiant problemas
  šalies ūkyje; žinos ir gebės analizuoti inovacijų ir jų veiksnių matavimo
  rodiklius; suvoks inovacijų teorijos plėtojimo svarbą globalizacijos ir rinkų
  internacionalizacijos bei informacinės visuomenės plėtros sąlygomis; gebės
  susieti ir paaiškinti inovacijų ir šalies ūkio konkurencingumo rodiklius;
  supras inovacijų plėtojimo ir regionalizacijos politikos svarbą Lietuvoje ir
  ES.
  Šis studijų dalykas padės formuoti ir plėtoti studentų tarptautinę mokslinę
  kompetenciją studijuojant dalykinę literatūrą užsienio kalba.
  Studijuodami šį dalyką magistrantai gebės pasinaudoti mokslinių tyrimų
  žiniomis, įgis tiriamojo darbo patirties bei sisteminio ir strateginio mąstymo
  įgūdžių savarankiškai profesinei veiklai ir moksliniam tiriamajam darbui.
  Dalyko turinys ir mokymo(si) metodai padės ugdyti bendravimo, problemų
  sprendimo, argumentavimo, iniciatyvumo, kritiškumo, analizės, vertinimo,
  gebėjimus.

 • Žinos ir gebės atlikti mikro ir makro reiškinių ekonometrinę analizę, analitiškai mąstys ir kritiškai vertins sudarydamas ir panaudodamas ekonometrinius modelius, mokės atlikti ekonominio, finansinio ar kt. reiškinio ekonometrinę analizę naudojant principą: hipotezė --> modelio formavimas --> duomenų rinkimas --> skaičiavimai --> išvadų rengimas --> išvadų ir modelio parametrų panaudojimas analizei bei interpretacijai.
  Šis kursas yra skirtas trečio kurso Ekonomikos bakalaurą studijuojantiems studentams. Šiuo dalyku yra siekiama supažindinti su ekonometrijos mokslu ir išmokyti taikyti ekonometrijos principus formuluojant ir realizuojant tikro ir makroekonometrinius modelius. Suteikiamos žinios apie pagrindines ekonometrijos koncepcijas ir principus. Studentai įgyja ne tik analitinio mastymo bet ir kritinio mastymo patirties, reikalingos ekonometrinių modelių formulavimui ir panaudojimui. Pritaikydami ekonometrinės analizės ir statistikos žinias, studentai išmoksta analizuoti ir vertinti ekonominius ir finansinius reiškinius. Kursas pradedamas nuo įvado į ekonometriją (ekonometrijos mokslo apibrėžimas, ekonometrijos svarba ekonomikos studijose, ekonometrinio modelio formavimo etapai, tipinių ekonometrinių funkcijų taikymas ekonominių reiškinių analizei) toliau kurso metu pristatomi įvairūs regresiniai modeliai (paprastas tiesinis, netiesiniai, standartizuotų kintamųjų, daugialypis tiesinis, kokybinių veiksnių, logistinis regresijos modeliai), atliekam paklaidų, modelio įverčių sąveikos, kintamųjų priklausomybės, dviejų regresijos modelių koeficientų lygybės, autokoreliacijos, heteroskadastiškumo, multikolinearumo analizė. Kursas baigiamas pristatant regresijos modeliu taikomus laiko eilutėms ir paneliniams duomenims. Kurso metu skaičiavimai atliekami naudojant SPSS ir Gretl programas.